Kategorie

Regulamin

Terms and conditions of use

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern the Wargamer Games Studio LTD relationship with you on our web page. Please read them carefully before ordering. Prior to confirming your order from our webstore you will be asked to expressly agree to the terms of sale. In the following terms, “we” means Wargamer Games Studio LTD and “you” means our customer or potential customer of our webstore. Your Statutory rights are not affected by any of the following terms and conditions.

Rules For Online Conduct

By using the service, you agree that you will not attempt to undermine the integrity of this web site.

Limitation Of Liability And Warranty

THE CUSTOMER WARRANTS TO US THAT HE IS LEGALLY CAPABLE OF ENETERING INTO BINDING CONTRACTS, AND HE HAS FULL AUTHORITY, POWER AND CAPACITY TO AGREE TO THE TERMS OF SALE; THE INFORMATION PROVIDED IN HIS ORDER IS ACCURATE AND COMPLETE; THIS INCLUDES ADDRESS DETAILS. SHOULD HE PAY BY A METHOD THAT STORES AN ADDRESS THEN IT IS HIS RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT THE CORRECT ADDRESS IS PASSED TO US; HE WILL BE ABLE TO ACCEPT THE DELIVERY OF THE PRODUCTS; CUSTOMER IS AT LEAST 18 YEARS OF AGE. CUSTOMER WARRANTS THAT THE USE OF THE SERVICE IS ENTIRELY AT HIS RISK. SERVICES ARE PROVIDED 'AS IS,' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY FOR INFORMATION, SERVICES, UNINTERRUPTED ACCESS, OR PRODUCTS PROVIDED THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE SOFTWARE LICENSED TO THE CUSTOMER AND THE RESULTS OBTAINED THROUGH THE SERVICE. SPECIFICALLY, WE DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: 1) ANY WARRANTIES CONCERNING THE AVAILABILITY, ACCURACY OR CONTENT OF INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES; AND 2) ANY WARRANTIES OF TITLE OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY APPLIES TO ANY DAMAGES OR INJURY CAUSED BY ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS, COMMUNICATION LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, OR USE OF RECORD, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, TORTIOUS BEHAVIOR, NEGLIGENCE, OR UNDER ANY OTHER CAUSE OF ACTION. CUSTOMER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGES THE SERVICE IS NOT LIABLE FOR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF OTHER CUSTOMERS OR THIRD-PARTIES AND THAT THE RISK OF INJURY FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH CUSTOMER. NEITHER THE SERVICE NOR ANY OF ITS AGENTS, AFFILIATES OR CONTENT PROVIDERS SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF USE OF THE SERVICE OR INABILITY TO GAIN ACCESS TO OR USE THE SERVICE OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY. CUSTOMER HEREBY ACKNOWLEDGES THAT THE PROVISIONS OF THIS SECTION SHALL APPLY TO ALL CONTENT ON THE SERVICE.

Trademarks

All trademarks appearing on the service are trademarks of their respective owners.

Ordering Online

Ordering Online with us is safe and secure! With Paypal, we employ a method of interaction with our visitors that does not compromise credit card information. This online system is 100% secure.

Availability of Goods

The Wargamer Games Studio LTD Online Store keeps track of stock levels. If a game goes Out of Stock in our real-life warehouse at the same time as it is ordered online, you will be informed of any additional delay by email, and will have the opportunity to amend your order.

Price and payment

The prices for products are stated on our website. The website contains a large number of products and it is always possible that some of the prices may be incorrect. We will verify the prices as part of our sale procedures so that a product's correct price is stated when you pay for the product. In addition to the price of the products, you may have to pay a delivery charge, which will also explicitly stated when you pay for the product. Payment must be made upon the submission of your order. We may withhold the products and/or cancel the contract between us if the price is not received from you in full in cleared funds. The prices on the website include all value added taxes (where applicable). Payment for all products must be made by one of the methods detailed on the website, which you chose when placing an order. Prices for products are liable to change at any time, but changes will not affect contracts which have come into force.

PLEASE NOTE THAT THE PRODUCT PRICES IN THE WARGAMER GAMES STUDIO LTD ONLINE SHOP ARE IN NO WAY TIED TO PRICES IN WARGAMER'S BRICK AND MORTAR SHOPS. THESE COMPANIES ARE SEPERATE ENTITIES.


Our bank account data:

Polish zloty (PLN) account:

Wargamer Games Studio Ltd
Alior Bank
PL 28 2490 0005 0000 4530 9426 4857

Euro (EUR) account:

Wargamer Games Studio Ltd
Alior Bank
ALBPPLPW
PL 19 2490 0005 0000 4600 9440 8729

Sterling pound (GBP) account:

Wargamer Games Studio Ltd
Alior Bank
ALBPPLPW
PL 75 2490 0005 0000 4600 6842 7144

Return / Refund Policy

If you are not satisfied with the goods and inform us within seven days of your receipt of the goods, you may return them and we will give you a full refund on the price of the games. Or we will exchange items if they are faulty on delivery to you and we are notified within seven days of the customers receipt of the product. All products to be returned must be carefully repackaged in their original packing. Te items being returned should be delivered to our Polish warehouse:

Wargamer
Witkiewicza 14
03-305 Warszawa
Poland


Delivery Information

Delivery is calculated based on the total value of the order, form of shipment, number of items being shipped and destination. We deliver your orders using registered airmail or courier services. Please select the chosen form of shipment during check-out, paying attention to select the proper delivery address. If you find the calculated shipping rate excessive, please send us a mail to: sprzedaz@wargamer.pl and we will try to find you a reasonable solution.

Complaints

If we should receive a complaint about any part of our service, by phone, email or letter, then it will be dealt with promptly (we will reply within 2 working days). It will then be dealt with confidentially, and effectively. Our contact data is available in the Contact section of this website.

---

Warunki użytkowania

Witamy w naszym sklepie internetowym. Przeglądając niniejszą stronę i korzystając z niej zgadzasz się na przestrzeganie oraz podleganie niniejszym warunkom użytkowania, które razem z naszą polityką prywatności określają zasady, na jakich opierać się będą stosunki Wargamer Games Studio LTD z klientem na naszej stronie internetowej. Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed zamówieniem. Przed potwierdzeniem zamówienia z naszego sklepu internetowego pojawi się prośba o zaakceptowanie warunków sprzedaży. W treści niniejszych warunków termin “my” oznacza Wargamer Games Studio LTD a “Ty” oznacza klienta lub potencjalnego klienta naszego sklepu internetowego. Żadne z poniższych warunków nie mają wpływu na Twoje prawa ustawowe.

 

Zasady postępowania

Korzystając z niniejszego serwisu oświadczasz, że nie będziesz próbował naruszać integralności tej strony internetowej.

 

Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja

KLIENT GWARANTUJE, ŻE MA PRAWO ZAWIERAĆ WIĄŻĄCE UMOWY ORAZ ŻE MA PRAWO I MOŻLIWOŚCI UZGADNIAĆ WARUNKI SPRZEDAŻY; ŻE INFORMACJE PODANE W ZAMÓWIENIU SA POPRAWNE I KOMPLETNE; ŁĄCZNIE Z DANYMI ADRESOWYMI. JEŻELI KLIENT BĘDZIE PŁACIĆ W SPOSÓB WYMAGAJĄCY PODANIA ADRESU TO ON ODPOWIADA ZA UPEWNIENIE SIĘ, ŻE ZOSTAŁ PRZEKAZANY NAM POPRAWNY ADRES; BĘDZIE W STANIE PRZYJĄĆ DOSTAWĘ PRODUKTÓW; KLIENT MA CO NAJMNIEJ 18 LAT. KLIENT POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKIEKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNIEJ CZY DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ODNOŚNIE INFORMACJI, USŁUG, CIĄGŁEGO DOSTĘPU, CZY DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ LUB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ODNOŚNIE OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO KLIENTOWI NA LICENCJI ORAZ WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ USŁUGI. SZCZEGÓLNIE, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZENIA: 1) WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, PRECYZJI LUB TREŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG; ORAZ 2) WSZELKIE GWARANCJE TYTUŁU LUB GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ DO WSZELKICH SZKÓD LUB OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK NIENALEŻYTE WYKONANIE, BŁĘDY, ZANIEDBANIA, PRZERWY, SKASOWANIE, DEFEKTY, OPÓŹNIENIE W DZIAŁANIU LUB PRZEKAZANIU, WIRUSY KOMPUTEROWE, AWARIE LINII KOMUNIKACYJNYCH, KRADZIEŻE LUB ZNISZCZENIA ALBO NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO, ZMIANĘ, LUB WYKORZYSTANIE DANYCH, W CELU NARUSZENIA UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, ZANIEDBANIA, LUB DLA JAKICHKOLWIEK INNYCH CELÓW. KLIENT POTWIERDZA, ŻE SERWIS NIE ODPOWIADA ZA SZKALUJĄCE, NAPASTLIWE LUB NIELEGALNE DZIAŁANIA INNYCH KLIENTÓW ANI OSÓB TRZECICH ORAZ, ŻE KLIENT BIERZE NA SIEBIE RYZYKO SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z POWYŻSZYCH. ANI SERWIS ANI ŻADEN Z JEGO PRZEDSTAWICIELI, ODDZIAŁÓW CZY DOSTAWCÓW ZAWARTOŚCI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE BĘDĄCE SKUTKIEM UŻYTKOWANIA SERWISU LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO LUB UŻYTKOWANIA SERWISU LUB WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJI. NINIEJSZYM KLIENT POTWIERDZA, ŻE ZAPISY NINIEJSZEJ CZĘŚCI STOSUJĄ SIĘ DO CAŁEJ ZAWARTOŚCI SERWISU.

Znaki handlowe

Wszelkie znaki handlowe pojawiające się w serwisie są znakami handlowymi swoich odpowiednich właścicieli.

Zamówienia przez Internet

Składanie u nas zamówień przez Internet jest bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone! Dzięki serwisowi Paypal, używamy metody interakcji z odwiedzającymi nas klientami, która nie naraża na ryzyko informacji o kartach kredytowych. Ten system jest w 100% bezpieczny.

Dostępność towarów

Sklep internetowy Wargamer Games Studio LTD śledzi poziom zapasów w magazynie. Jeżeli zapas produktu wyczerpie się w naszym magazynie w momencie złożenia zamówienia przez Internet, klient zostanie poinformowany o wszelkich dodatkowych opóźnieniach emailem i będzie miał możliwość zmiany zamówienia.

Ceny i płatności

Ceny produktów są określone na naszej stronie internetowej. Strona ta zawiera dużą ilość produktów i istnieje możliwość, że niektóre ceny będą niepoprawne. Będziemy weryfikować ceny w ramach naszej procedury sprzedaży tak, aby w momencie płatności za produkt była widoczna w momencie płatności. Dodatkowo do cen produktów, możliwe, że będzie trzeba zapłacić za dostawę, co będzie wyraźnie zaznaczone w momencie płatności za produkt. Płatności należy dokonać przy złożeniu zamówienia. Mamy prawo wstrzymać wysyłkę produktów i/lub anulować umowę pomiędzy nami, jeżeli nie otrzymamy płatności całej kwoty ceny w postaci środków dostępnych natychmiast. Ceny na stronie internetowej obejmują (odpowiednio) VAT. Płatność za wszystkie produkty musi być dokonana za pomocą jednej z metod określonych na stronie internetowej, ich wyboru dokonuje się w momencie składania zamówienia. Ceny produktów mogą w każdej chwili ulec zmianie, jednak zmiany te nie wpłyną na umowy, które weszły już w życie.


Dane naszego konta bankowego:

Rachunek do płatności w złotówkach:

Wargamer Games Studio Ltd
Alior Bank
PL 28 2490 0005 0000 4530 9426 4857

Polityk zwrotów towarów / pieniędzy

 Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany zakupem i poinformujesz nas o tym w ciągu siedmiu dni od otrzymania towaru, możesz je zwrócić a my zwrócimy Ci kwotę odpowiadającą ich cenie. Lub, jeżeli produkty były wadliwe w momencie dostawy a klient powiadomił nas w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania, wymienimy je. Wszystkie zwracane produkty należy dokładnie zapakować w oryginalne opakowania. Zwracane produkty należy odesłać do naszego magazynu w Polsce:

Wargamer
Witkiewicza 14
03-305 Warszawa
Polska

Dostawa

Dostawa jest wyliczana na podstawie całkowitej wartości zamówienia, formy przesyłki, ilość przesyłanych produktów i miejscu przeznaczenia. Wasze zamówienia dostarczamy poleconymi przesyłkami lotniczymi lub kurierem. Przy zamówieniu proszę wybrać formę dostawy i zwrócić uwagę na wskazanie poprawnego adresu dostawy. Jeżeli uznasz, że wyliczona stawka za dostawę jest zbyt wysoka skontaktuj się z nami na adres:sprzedaz@wargamer.pl a my postaramy się poszukać jakiegoś satysfakcjonującego rozwiązania.

Reklamacje

W przypadku otrzymania reklamacji na temat naszych usług, telefonicznie, emailem lub listownie, postaramy się jak najszybciej ją rozpatrzyć (odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych). Następnie rozwiążemy taką sprawę w sposób poufny i skuteczny. Nasze dane kontaktowe są dostępne w zakładce Kontakt na tej stronie internetowej