Kategorie

Polityka prywatności

Privacy Information

We have created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to privacy. The following discloses our information gathering and dissemination practices for this web site. We use your IP address to help diagnose problems with our server, and to administer our Web site. Your IP address is used to help identify you and to gather broad demographic information. Our site uses cookies to keep track of your shopping cart. We use cookies to identify you so we can retrieve your information so you don't have to re-enter it each time you visit our site. Our site's registration form requires users to give us contact information, like their name and email address, and unique identifiers. We use customer contact information from the registration form to send the user information about our company. The customer's contact information is also used to contact the visitor when necessary if they have subscribed to the mail list. Users may opt-out of receiving future mailings by choosing to un-subscribe. Unique identifiers are collected to verify the user's identity and for use in our record system. This site may contain links to other sites. We are not responsible for the privacy practices or the content of such web sites. Our site uses an order form for customers to request information, products, and services. We collect visitor's contact information and unique identifiers. Contact information from the order form is used to send orders and information about our company to our customers. The customer's contact information is also used to get in touch with the visitor when necessary. Users may opt-out of receiving future mailings. Unique identifiers are collected from Web site visitors to verify the user's identity and for use as account numbers in our record system.

Security

We take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information. We store all the personal information you provide on our secure servers. We do not store any Credit Card or Debit Card information on our servers or our physical premises whatsoever. Of course, data transmission over the internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the internet. So you are responsible for keeping your password and user details confidential. And we will never ask you for your password. This kind of sensitive information is encrypted and made inaccessible to us.

Unsubscribe

This site offers users the following options for removing their information from our database to not receive future communications or to no longer receive mail list messages. Please send an email to us by visiting the Contact Page and our staff will delete your account.

Correct/Update

This site gives users the following options for changing and modifying information previously provided. Send an email to us by visiting the Contact Page or simply log on to your account and enter the correct information in the My account>My profile section.

---

Prywatność

Niniejsze oświadczenie zostało zamieszczone w celu pokazania naszego pełnego zaangażowania w kwestię utrzymania prywatności. Poniżej przedstawiamy nasze praktyki zbierania i rozpowszechniania informacji na tej stronie internetowej. Używamy adresu IP klienta w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem oraz w celu administracji naszą stroną. Adres IP klienta jest używany do pomocy w identyfikacji klienta i zbierania ogólnych informacji demograficznych. Nasza strona wykorzystuje technologię cookies to do przechowywania informacji o koszyku klienta. Używamy cookies do identyfikacji klienta abyśmy mogli odzyskać jego informacje tak, aby nie musiał wprowadzać ich ponownie przy każdej wizycie na naszej stronie. Formularz rejestracji na naszej stronie wymaga, aby użytkownicy przekazali nam informacje kontaktowe, takie jak ich nazwiska i adresy email, oraz identyfikatory. Informacje kontaktowe klientów z formularza rejestracyjnego wykorzystujemy do wysyłania użytkownikowi informacji na temat naszej firmy. Informacje kontaktowe klienta są także wykorzystywane do skontaktowania się z nim, kiedy jest to konieczne, jeżeli zapisał się na listę mailingową. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania maili w przyszłości wybierając anulowanie subskrypcji. Unikalne identyfikatory są zbierane w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika oraz do wykorzystania w naszym systemie ewidencji. Ta strona może zawierać linki do innych stron. Nie odpowiadamy za praktyki dotyczące prywatności ani za zawartość na takich stronach. Nasza strona stosuje formularz zamówienia dla klientów za pomocą, którego można zamówić informacje, produkty i usługi. Przechowujemy informacje kontaktowe i unikalne identyfikatory użytkowników. Informacje kontaktowe z formularza zamówienia są wykorzystywane do wysyłania klientom zamówień i informacji o naszej firmie. Informacje kontaktowe klientów SA także używane do kontaktowania się z użytkownikami, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania maili w przyszłości. Unikalne identyfikatory są pobierane od użytkowników strony w celu weryfikacji tożsamości użytkownika oraz jako numery kont w naszym systemie ewidencji.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy stosowne techniczne i organizacyjne środki zapobiegające utracie, nadużyciu lub zmianie informacji osobowych klientów. Wszystkie przekazane przez klientów informacje osobowe przechowujemy na naszych bezpiecznych serwerach. Na naszych serwerach ani fizycznie w naszych siedzibach nie przechowujemy jakichkolwiek informacji na temat kart kredytowych lub debetowych. Oczywiście transmisja danych w Internecie jest z natury niebezpieczna i nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych przez Internet. W wyniku tego klient sam odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych konta i użytkownika. Nigdy nie będziemy wymagać od klienta podania konta. Informacje wrażliwe tego typu są zakodowane i niedostępne dla nas.

Rezygnacja z subskrypcji

Nasza strona internetowa oferuje użytkownikom następujące opcje umożliwiające usuwanie ich informacji z naszej bazy danych w celu nie otrzymywania informacji lub zrezygnowania z listy mailingowej. Proszę wysłać do nas maila na adres podany w zakładce Kontakt a my skasujemy odpowiednie konto.

Korekta/Aktualizacja

Na tej stronie istnieją następujące możliwości zmiany i modyfikacji wcześniej wprowadzonych informacji. Wyślij nam email na adres podany w zakładce Kontakt lub zaloguj się na swoje konto, aby wprowadzić poprawne informacje w zakładce Moje konto > Mój profil.